Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor het RoadStars-communicatieplatform

Terms of Use

Community

Gebruikersprofiel, vriendschappen, chats, fotoalbum, reacties en social login zijn functionaliteiten voor de Community bij (RoadStars(. De activiteiten van de gebruikers in de RoadStars Community worden bijgehouden met ActivityStars. Het systeem berekent aan de hand van een schaal en het aantal activiteiten (het uploaden van foto(s in een fotoalbum, het plaatsen van een reactie enzovoorts) hoeveel ActivityStars iedere gebruiker heeft. Hoe actiever de gebruikers zijn, des te meer ActivityStars ze krijgen. Zo kunnen gebruikers onderling zien hoe actief wie aan de RoadStars Community deelneemt. De 5 meest actieve gebruikers kunnen in de Community in het RoadStars-ledenplaatje worden weergegeven. Al deze activiteiten bieden gebruikers de mogelijkheid contacten aan te gaan om met elkaar informatie uit te wisselen. Dit houdt in:

  • Gebruikers kunnen een profiel aanmaken
  • Gebruikers kunnen met andere gebruikers bevriend zijn, in een netwerk zitten
  • Gebruikers kunnen onderling chatberichten uitwisselen
  • Gebruikers kunnen een fotoalbum onderhouden en aan de in het netwerk opgenomen gebruikers kunnen foto´s getoond worden
  • Gebruikers kunnen commentaar toevoegen aan de bijdragen op het platform
  • Gebruikers kunnen inloggen op het platform via hun gebruikersgegevens van andere sociale netwerken
  • Geregistreerde en ingelogde gebruikers hebben toegang tot exclusieve inhoud
  • Ranking van de gebruikers aan de hand van ActivityStars

Geregistreerde vrachtwagenchauffeurs op RoadStars/het blauwe stuurwiel

Community-leden die het nummer van een geldig vrachtwagenrijbewijs hebben toegevoegd aan hun profiel, ontvangen speciale bonusacties van RoadStars die speciaal en alleen voor deze doelgroep (status vrachtwagenchauffeur/blauw stuurwiel) zijn bedoeld. Het gaat hierbij om onder andere testritten, productenquêtes, veiligheidstrainingen voor chauffeurs en andere speciale evenementen voor truckers. Community-leden die geldige rijbewijsgegevens hebben opgeslagen, zijn herkenbaar aan een blauw stuurwielpictogram.

De acties zelf worden op de website aangekondigd zodra een community-lid met blauw stuurwiel is aangemeld. De uitnodiging voor en gedetailleerde informatie over een evenement worden per e-mail toegezonden. Bij een bonusaanbieding voor geregistreerde vrachtwagenchauffeurs hoort ook dat er direct contact wordt opgenomen met de doelgroep om deze voor acties uit te nodigen of gedetailleerde informatie over het evenement toe te sturen. Ook kan het gaan om het toesturen van een bedankje na een actie of een klein cadeau voor kerst of na registratie. Hiervoor zijn uw naam, achternaam en adresgegevens (e-mail en postadres) benodigd.

Het rijbewijsnummer wordt uitsluitend gebruikt voor de verificatie van de opgegeven chauffeursstatus/het blauwe stuurwiel. Rijbewijsnummer, naam en adresgegevens worden niet aan andere leden van de community getoond.

Postbox

Met behulp van de functie 'Postbox' verzonden berichten worden opgeslagen. Dit gebeurt uitsluitend om de postbusfunctionaliteit te kunnen waarborgen. Berichten worden niet actief gelezen of voor enig ander doel gebruikt dan de technisch perfecte weergave van de conversatie in zijn geheel. Berichten kunnen op verzoek van de gebruiker worden verwijderd.

1. Toepassingsgebied

De volgende gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen Daimler Truck AG als aanbieder van www.roadstars.mercedes-benz-trucks.com (hierna 'aanbieder' genoemd) en de gebruikers van de Community.

Het gebruik van de Community is alleen toegelaten wanneer de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

2. Registratie

(1) Voorwaarde voor het gebruik van de Community is een vroegere registratie. Met de registratie aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.

(2) De gebruiker is verplicht de bij de registratie verplichte gegevens waarheidsgetrouw in te voeren. Alle verplichte velden moeten volledig worden ingevuld.

(3) De gebruiker mag zijn toegang niet door derden laten gebruiken. De gebruiker is verplicht om zijn toegangsgegevens geheim te houden en te beschermen tegen derden. Bovendien mag iedere gebruiker slechts een uniek persoonlijk profiel aanmaken.

(4) Lidmaatschap van de Community is pas mogelijk vanaf 18 jaar. Op de registratie en het lidmaatschap kan geen aanspraak worden gemaakt.

3. Prestaties van de aanbieder

(1) De aanbieder staat de gebruiker toe om in het kader van deze gebruiksvoorwaarden bijdragen op zijn website te publiceren. Daarom stelt de aanbieder aan de gebruikers binnen het kader van zijn technische en economische mogelijkheden kosteloos een communicatieplatform met Community-functies ter beschikking. De aanbieder spant zich in om zijn dienst verkrijgbaar te houden. De aanbieder neemt geen verdere prestatieverplichtingen op zich. De gebruiker heeft in het bijzonder geen aanspraak op een permanente beschikbaarheid van de dienst. Door onderhoudswerken, verdere ontwikkeling of storingen kunnen de gebruiksmogelijkheden beperkt of tijdelijk onderbroken worden.

(2) De aanbieder staat niet in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van de ter beschikking gestelde inhoud.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

(1) Aanspraken op schadevergoeding door de gebruiker zijn uitgesloten, tenzij in wat volgt iets anders bepaald is. De in het bovenstaande vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten voordele van de wettelijke vertegenwoordiger en de persoon die plaatsvervangend voldoet aan de verplichtingen van de aanbieder, in zoverre de gebruiker zijn aanspraken op hen verhaalt.

(2) De in paragraaf 1 bepaalde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding wegens een levensbedreigend letsel, een kwetsuur aan het lichaam of een aanval op de gezondheid en aanspraken op schadevergoeding die voortvloeien uit de inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die absoluut noodzakelijk zijn om het doel van het contract te bereiken. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens niet voor de aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit een opzettelijke of ernstig onachtzame inbreuk op de verplichtingen van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordiger of de persoon die plaatsvervangend voldoet aan zijn verplichtingen.

5. Verplichtingen van de gebruiker en ongeoorloofde inhoud

(1) De gebruiker is verantwoordelijk voor alle door hem geplaatste inhoud.

(2) De Community is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. De gebruiker verplicht zichzelf ertoe geen commerciële inhoud te publiceren.

(3) De gebruiker verplicht zichzelf ten opzichte van de aanbieder geen bijdragen te publiceren die een overtreding zijn van de goede zeden of het geldende recht.

(4) De gebruiker verplicht zichzelf er in het bijzonder toe geen bijdragen te publiceren waarvan de publicatie een strafbaar feit vormt of een andere overtreding voorstelt.

(5) Het is verboden om inhoud weer te geven waarvan de publicatie/ verspreiding via RoadStars de rechten van derden schendt (in het bijzonder auteurs-, merk-, naam en kenmerkrechten, portretrecht) of die bedreigend, beledigend, lasterlijk, racistisch, geweld verheerlijkend, ernstig aanstootgevend, hinderend, discriminerend, pornografisch of een gevaar vormend voor de jeugd is.

(6) Bij de door hem geplaatste inhoud moet de gebruiker in het bijzonder letten op de persoonlijkheidsrechten van derden. De gebruiker is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor dat de in zijn foto´s afgebeelde personen hun toestemming – in zoverre volgens de wet zo´n toestemming niet overbodig is – voor de publicatie hebben gegeven.

(7) Bij een inbreuk op deze verplichtingen heeft de aanbieder het recht om de overeenstemmende bijdragen te wijzigen of te verwijderen. Het blokkeren van de accounts en de beëindiging van het lidmaatschap van de gebruiker, die deze inhoud geplaatst heeft, blijven voorbehouden. De gebruiker is verplicht de aanbieder te vergoeden voor de schade die door inbreuk op de verplichtingen is ontstaan.

(8) De aanbieder heeft het recht bijdragen en inhoud te verwijderen wanneer die een overtreding van de wet kunnen bevatten.

(9) De aanbieder heeft tegen de gebruiker aanspraak op vrijstelling van aanspraken door derden, waarop deze wegens de schending van een recht door de gebruiker aanspraak maken. De gebruiker verplicht zichzelf ertoe de aanbieder bij het verweer tegen dergelijke aanspraken te ondersteunen. De gebruiker is bovendien verplicht de kosten van een redelijke juridische bescherming van de aanbieder te dragen.

(10) De gebruiker heeft geen aanspraak op het plaatsen van inhoud of het opnieuw plaatsen van reeds verwijderde of geblokkeerde inhoud.

6. Melding ontoelaatbare inhoud

Ontoelaatbare inhoud kan aan het volgende e-mailadres gemeld worden: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Overdracht van gebruiksrechten/auteursrechtbepalingen

(1)Het auteursrecht voor de geplaatste bijdragen behoort toe aan de respectieve gebruiker. Met het plaatsen van zijn bijdrage in de Community verleent de gebruiker echter het recht aan de aanbieder om de bijdrage permanent op zijn website voor opvraging klaar te houden. De aanbieder mag de door de gebruiker geplaatste inhoud kosteloos inhoudelijk, tijdelijk en in de ruimte onbeperkt openbaar toegankelijk maken en binnen het kader van de website opnieuw gebruiken en ze indien nodig hiervoor verder bewerken en aan andere inhoud koppelen.

(2) De gebruiker garandeert eigenaar van alle voor het voornoemde gebruik vereiste rechten op de geplaatste inhoud te zijn en/of over deze rechten te kunnen beschikken en dat door het gebruik geen rechten van derden en geen wettelijke bepalingen overtreden worden.

(3) De gebruiker heeft tegen de aanbieder geen aanspraak op het verwijderen of de verbetering van door hem geplaatste bijdragen.

8. Beëindiging van het lidmaatschap

(1) De gebruiker kan zijn lidmaatschap te allen tijde beëindigen door een informele e-mail naar support@roadstars.mercedes-benz.com. De daaruit volgende verwijdering van gegevens omvat geen bijdragen, commentaren en berichten die u vóór dit tijdstip op het platform gepubliceerd resp. opgesteld hebt noch gegevens waarvoor wij voor het bewaren wettelijk verplicht zijn of het recht hebben. Wij behouden ons het recht voor om na de verwijdering van uw user account de door u vóór dit tijdstip op het platform gepubliceerde resp. opgestelde bijdragen, commentaren en berichten anoniem te maken.

(2) De aanbieder heeft het recht het lidmaatschap van een gebruiker te beëindigen, bv. wanneer die een inbreuk pleegt tegen de gebruiksvoorwaarden of gedurende een periode van zes maanden niet ingelogd heeft.

(3) De aanbieder heeft het recht maar is niet verplicht om, in het geval van beëindiging van het lidmaatschap, de door de gebruiker aangemaakte inhoud te verwijderen. Een aanspraak van de gebruiker op het overlaten van de aangemaakte inhoud is uitgesloten. Die afstand van rechten door de gebruiker conform cijfer 7 blijft voor onbepaalde tijd behouden.

9. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden/ wijziging van het aanbod

(1) De aanbieder heeft het recht wijzigingen aan zijn dienst door te voeren of met de dienst te stoppen.

(2) De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. In dat geval zullen wij u voordien over de wijzigingen informeren en u erop wijzen dat de wijzigingen gelden als door u aangenomen wanneer u binnen 30 dagen geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen of zodra u het platform opnieuw gebruikt. De telkens actuele versie van de gebruiksvoorwaarden kunt u bekijken door de hyperlink "Gebruiksvoorwaarden“ op het platform te klikken.

10. Verantwoordelijkheid

(1) Alle commentaren, teksten, informatie, gegevens, software, geluidsbestanden, afbeeldingen, foto's, illustraties, video's, berichten of ander materiaal ("Inhoud“), die via het platform door u of andere gebruikers opgeslagen, gepubliceerd of overgedragen worden, zijn uitsluitend en onbeperkt de verantwoordelijkheid van de persoon die de inhoud op het platform beschikbaar gemaakt heeft.

(2) De gebruiker garandeert dat hij over alle noodzakelijke rechten op alle door hem op het platform beschikbaar gemaakte inhoud beschikt, daar de onbeperkte gebruiksrechten heeft en dat die niet in tegenstelling zijn met rechten van derden. Indien derden dan toch nog aanspraken zouden maken wegens schending van hun rechten, dan ontheft de gebruiker Daimler Truck AG van alle aanspraken in dit verband. De ontheffing omvat ook de kosten van een gepaste wettelijke verdediging.

11. Bescherming van gegevens

De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de gebruiker in overeenstemming met deze van de toestemmingen voor de toepassing van het verstrekken van de Gemeenschap en haar functies en als de gebruiker zich in een verdere verwerking en het gebruik. Raadpleeg ook onze Privacy Policy.

12. Overige

(1) Op de wettelijke relaties tussen de aanbieder en de gebruikers is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

(2) In zoverre dit wettelijk toegelaten en verenigbaar is, is de plaats van handeling en de uitsluitende zetel van de bevoegde rechtbank Stuttgart.

(3) Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig zou zijn, betekent dat niet dat alle andere gebruiksvoorwaarden nietig zijn.

 

 

Nog geen reacties