Uživatelské podmínky pro komunikační platformu RoadStars

Uživatelské podmínky

Uživatelské podmínky pro komunikační platformu RoadStars

Terms of Use

Komunita

Uživatelský profil, přátelství, chat, fotoalbum, komentáře a přihlášení do sociálních sítí jsou součástí komunity „RoadStars“. Aktivity uživatelů v komunitě RoadStars zaznamenáváme pomocí ActivityStars. Na základě stupnice a počtu uživatelských aktivit (např. nahrávání fotografií do fotoalba, přidávání komentářů atd.) systém vypočítá, kolik ActivityStars má každý uživatel. Čím aktivnější jsou uživatelé, tím více ActivityStars obdrží. Uživatelé tak mohou vzájemně zobrazit informace o aktivitě ostatních členů komunity RoadStars. Pět nejaktivnějších uživatelů lze zobrazit v části komunity na desce členů RoadStars. Všechny tyto aktivity poskytují uživatelům možnost vzájemného síťového propojení za účelem výměny informací. To znamená:

  • Uživatelé mohou založit profil
  • Uživatelé mohou navázat přátelství, spojení s ostatními uživateli
  • Uživatelé spolu mohou chatovat
  • Uživatelé mohou spravovat fotoalbum a obrázky se mohou zobrazovat propojeným uživatelům
  • Uživatelé mohou okomentovat příspěvky na platformě
  • Uživatelé se mohou na platformu přihlásit pomocí svých uživatelských údajů z jiných sociálních sítí
  • Zaregistrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup k exkluzivním obsahům
  • Hodnocení uživatelů na základě ActivityStars

Řidiči nákladních vozidel registrovaní na RoadStars / modrý volant

Členové komunity, kteří v profilu uvedou číslo svého platného řidičského průkazu pro nákladní vozidla, mohou od RoadStars získat zvláštní bonusové akce, které jsou zcela speciálně určeny pouze pro tuto cílovou skupinu (registrovaní řidiči nákladních vozidel / modrý volant). Jedná se např. o: testování vozidel, ankety týkající se produktů, školení ohledně jízdní bezpečnosti nebo další speciální eventy pro řidiče nákladních vozidel. Identifikačním znakem členů komunity, kteří uvedli platné údaje z řidičského průkazu, je modrý symbol volantu.

Akce se Vám zobrazí automaticky na webové stránce ihned po Vašem přihlášení jako člen komunity s modrým volantem, pozvánka a podrobné informace k příslušnému eventu jsou pak zasílány e-mailem. Součástí bonusové nabídky pro registrované řidiče nákladních vozidel je také přímé kontaktování cílové skupiny v potřebném rozsahu za účelem pozvání na akce, zaslání podrobných informací o události, jakož i např. případné zaslání děkovné sady po akcích nebo malý dárek k Vánocům nebo po registraci řidiče. K tomu jsou potřebné údaje jako jméno, příjmení a také adresa (e-mailová a poštovní adresa).

Číslo řidičského průkazu je používáno výhradně k ověření uvedeného statusu řidiče / modrý volant. Číslo řidičského průkazu ani jméno či kontaktní údaje se nezobrazují ostatním členům komunity.

Postbox

Zprávy, které jsou odesílány pomocí funkce „Postbox“, jsou ukládány. To slouží výhradně k zajištění funkčnosti služby Postbox. Zprávy nejsou nikým čteny a nejsou ani využívány k jinému účelu, než k technickému zajištění bezproblémového zobrazení průběhu konverzace. Zprávy lze na vyžádání uživatele smazat.

1. Oblast platnosti

Níže uvedené uživatelské podmínky upravují vztah mezi společností Daimler Truck AG jako poskytovatelem platformy www.roadstars.mercedes-benz-trucks.com (dále označována jako „poskytovatel“) a uživateli komunity.

Používání komunity je přípustné pouze v případě, že uživatel vyjádří souhlas s těmito uživatelskými podmínkami.

2. Registrace

(1) Předpokladem pro používání komunity je předchozí registrace. Registrací vyjadřujete souhlas s těmito uživatelskými podmínkami.

(2) Uživatel je povinen pravdivě uvést povinné údaje požadované při registraci. Všechna povinná pole musí být kompletně vyplněna.

(3) Uživatel nesmí svůj přístup přenechat k užívání třetím osobám. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje v tajnosti a chránit je před přístupem třetích osob. Navíc smí uživatel založit pouze jeden jediný osobní profil.

(4) Členství v komunitě je možné až po dovršení 18 let. Nevzniká žádný nárok na registraci a členství.

3. Služby poskytovatele

(1) Poskytovatel dovoluje uživateli na své stránce zveřejňovat příspěvky v rozsahu stanoveném těmito uživatelskými podmínkami. K tomu účelu dává poskytovatel uživatelům v rámci svých technických a ekonomických možností bezplatně k dispozici komunikační platformu s komunikačními funkcemi. Poskytovatel se snaží zajistit dostupnost své služby. Poskytovatel nepřebírá žádné další povinnosti přesahující rámec služby. Zejména nevzniká nárok uživatele na nepřetržitou dostupnost služby. Možnosti používání služby mohou být omezeny či dočasně přerušeny v důsledku údržby, zdokonalování nebo poruch.

(2) Poskytovatel neručí za správnost, úplnost, aktuálnost poskytovaných obsahů ani jejich vhodnost k určitému účelu.

4. Vyloučení odpovědnosti

(1) Není-li níže uvedeno jinak, jsou nároky uživatele na odškodnění vyloučeny. Toto vyloučení odpovědnosti platí také ve prospěch zákonných zástupců a pomocných pracovníků poskytovatele, pokud uživatel vznese nároky vůči těmto subjektům.

(2) Vyloučení odpovědnosti uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na nároky na odškodnění z důvodu ztrát na životech, tělesné újmy, poškození zdraví a nároky na odškodnění vyplývající z porušení významných smluvních závazků. Významné smluvní závazky jsou takové závazky, jejichž splnění je nutné pro dosažení cíle smlouvy. Vyloučení odpovědnosti se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené úmyslným porušením smluvních povinností nebo hrubou nedbalostí poskytovatele, jeho zákonných zástupců nebo pomocných pracovníků.

5. Povinnosti uživatele a nepřípustné obsahy

(1) Uživatel je odpovědný za veškeré jím zveřejněné obsahy.

(2) Komunita je určena výhradně pro soukromé účely. Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat žádné komerčně zaměřené obsahy.

(3) Uživatel se zavazuje vůči poskytovateli, že nebude zveřejňovat žádné příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnými zákonnými předpisy.

(4) Uživatel se zavazuje zejména k tomu, že nebude zveřejňovat žádné příspěvky, jejichž zveřejnění naplňuje skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku.

(5) Je zakázáno sdílet obsahy, jejichž zveřejňování/šíření prostřednictvím platformy RoadStars porušuje práva třetích stran (zejména autorská práva, obchodní značky, názvy a označení produktů, práva na ochranu osobnosti), nebo nebezpečné, urážlivé, pomlouvačné, rasistické obsahy, obsahy oslavující násilí, pohoršlivé, obtěžující, diskriminující, pornografické obsahy či obsahy ohrožující mravní výchovu mládeže.

(6) Uživatel musí u jím sdílených obsahů dodržovat zejména práva na ochranu osobnosti třetích stran. Uživatel je například odpovědný za skutečnost, že osoby zobrazené na jeho obrázcích vyjádřily souhlas se zveřejněním – pokud není ze zákona této povinnosti zbaven.

(7) V případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn příslušné příspěvky změnit či smazat. Právo poskytovatele na zablokování účtu a zrušení členství uživatele, který tyto obsahy zveřejnil, zůstává vyhrazeno. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli škodu vzniklou porušením této povinnosti.

(8) Poskytovatel má právo smazat příspěvky a obsahy, pokud by mohly obsahovat protiprávní jednání.

(9) Poskytovatel má vůči uživateli nárok na osvobození od nároků na náhradu škody třetích stran, které jsou uplatňovány v důsledku porušení zákona uživatelem. Uživatel je povinen podpořit poskytovatele při obraně proti takovýmto nárokům. Uživatel je navíc povinen převzít náklady na přiměřenou právní obhajobu poskytovatele.

(10) Uživatel nemá nárok na zveřejňování obsahů nebo opětovné zveřejnění již vymazaných či zablokovaných obsahů.

6. Hlášení nepovolených obsahů

Nepovolené obsahy lze nahlásit na následující e-mailové adrese: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Přenos uživatelských práv/ustanovení o autorských právech

(1) Autorské právo na zveřejňované příspěvky náleží příslušnému uživateli. Zveřejněním příspěvku v komunitě však uživatel poskytovateli dává právo příspěvek trvale využívat na své webové stránce. Poskytovatel smí obsahy zveřejňované uživatelem bezplatně, časově a prostorově neomezeně zpřístupňovat a používat na své webové stránce a případně je k tomu účelu dále upravovat a spojovat s jinými obsahy.

(2) Uživatel zaručuje, že je držitelem veškerých práv potřebných pro výše uvedené použití zveřejněných obsahů a/nebo že má oprávnění s těmito obsahy nakládat a že při použití těchto obsahů nejsou porušována práva třetích stran ani žádné zákonné předpisy.

(3) Uživatel nemá vůči poskytovateli žádný nárok na mazání nebo opravování jím zveřejňovaných obsahů.

8. Ukončení členství

(1) Uživatel může své členství kdykoli ukončit zasláním neformálního e-mailu na adresu support@roadstars.mercedes-benz.com. Následné vymazání údajů nezahrnuje příspěvky, komentáře a zprávy, které jste na platformě zveřejnili, resp. vytvořili před tímto okamžikem, a údaje, k jejichž uchovávání jsme ze zákona povinováni či oprávněni. Vyhrazujeme si právo na anonymizaci příspěvků, komentářů a zpráv zveřejněných, popř. vytvořených na platformě před tímto okamžikem.

(2) Poskytovatel je oprávněn ukončit členství uživatele, např. pokud poruší uživatelské podmínky nebo se po dobu šesti měsíců nepřihlásí.

(3) Poskytovatel však není povinen v případě ukončení členství smazat uživatelem vytvořené obsahy. Nárok uživatele na přenechání vytvořených obsahů je vyloučen. Udělení práv uživatelem podle odstavce 7 je časově neomezené.

9. Změna uživatelských podmínek/změna nabídky

(1) Poskytovatel je oprávněn provádět změny své služby nebo službu pozastavit.

(2) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto uživatelské podmínky s účinností o budoucna. V takovém případě Vás budeme o změnách předem informovat a přitom Vás upozorníme na skutečnost, že pokud do 30 dnů nevyjádříte nesouhlas s těmito změnami nebo pokud budete platformu dále používat, budou tyto změny považovány za Vámi přijaté. Příslušnou aktuální verzi uživatelských podmínek lze zobrazit kliknutím na odkaz „Uživatelské podmínky“ na platformě.

10. Odpovědnost

(1) Odpovědnost za veškeré komentáře, texty, informace, údaje, software, zvuky, obrázky, fotografie, grafiky, videa, zprávy nebo jiné materiály („obsah“), které jsou při používání platformy Vámi či jinými uživateli ukládány, zveřejňovány nebo předávány, nese výhradně a neomezeně osoba, která obsah na platformě zpřístupnila.

(2) Uživatel prohlašuje, že všechna potřebná oprávnění k veškerým obsahům, které na platformě zveřejňuje, má neomezené oprávnění k jejich používání a neporušuje žádná práva třetích stran. V případě uplatnění nároků třetích stran z důvodu porušení jejich práv osvobodí uživatel společnost Daimler Truck AG od veškerých nároků třetích stran vyplývajících z této skutečnosti. Osvobození zahrnuje i náklady na přiměřenou právní obhajobu.

11. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel získává, zpracovává a využívá osobní údaje uživatele v souladu s těmito uživatelskými podmínkami za účelem poskytování komunity a jejích funkcí a k dalším účelům, pokud mu k tomu uživatel udělí příslušné oprávnění. Věnujte prosím pozornost také našim upozorněním k ochraně údajů.

12. Ostatní

(1) Právní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem je upraven právními předpisy Spolkové republiky Německo.

(2) V souladu se zákonem je místem plnění a výhradním místem soudní příslušnosti Stuttgart.

(3) Případná neúčinnost jednotlivého ustanovení těchto uživatelských podmínek nemá za následek neúčinnost ostatních uživatelských podmínek.

 

 

Dosud žádné komentáře