Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor.

Terms of Use

Community

Användarprofil, vänner, chattar, fotoalbum, kommentarer och social inloggning är en del av communityn hos ”RoadStars”. Användarnas aktiviteter på RoadStars Community visas genom ActivityStars. Systemet beräknar med hjälp av en skala och antalet användaraktiviteter (t.ex. uppladdning av foton i fotoalbumet, lämnade kommentarer, etc.), hur många ActivityStars som varje användare har. Ju mer aktiva användarna är, desto fler ActivityStars får de. På så sätt kan användarna se inbördes vem som aktivt deltar på RoadStars-communityn och på vilket sätt. De fem mest aktiva användarna kan visas i medlemsrutan på communityn för RoadStars. Alla dessa aktiviteter ger användarna möjligheten att nätverka och dela erfarenheter med varandra. Detta innebär:

    Användare kan skapa en profil
    Användare kan ingå i nätverk tillsammans med andra användare
    Användare kan skicka chatt-meddelanden till varandra
    Användare kan sköta ett fotoalbum och bilderna kan visas för alla i nätverket
    Användare kan kommentera inlägg på plattformen
    Användare kan logga in via sina användaruppgifter från andra sociala nätverk
    Registrerade och inloggade användare får tillgång till ett exklusivt innehåll
    Rankning av användare med ActivityStars

Registrerade lastbilsförare på RoadStars/den blåa ratten

RoadStars-medlemmar som registrerar sitt giltiga körkortsnummer för lastbil kan ta del av särskilda bonuskampanjer som riktar sig speciellt till denna målgrupp (registrerade lastbilsförare/blå ratt). Det gäller till exempel fordonstester, produktundersökningar, utbildning i körsäkerhet eller andra speciella arrangemang för lastbilsförare. Identifieringssymbolen för medlemmar som har registrerat giltiga körkortsuppgifter är en blå ratt.

Själva kampanjerna kommer att synas på webbsidan så fort man har loggat in som RoadStar-medlem med den blåa ratten och inbjudningar med närmre information om respektive arrangemang skickas per e-post. Till bonuserbjudandets helhetspaket för registrerade lastbilsförare hör därför att vi behöver ta kontakt direkt med målgruppen för att bjuda in till kampanjer, ge närmare information om arrangemang och skicka ett eventuellt tack-paket i anslutning till kampanjer eller en liten present till jul eller i samband med registreringen. För att detta ska bli möjligt behöver vi uppgifter på förnamn, efternamn och adress (både e-post och postadress).

Körkortsnumret används uteslutande för verifiering av den registrerade förarstatusen/den blåa ratten. Körkortsnumret samt namn- och adressuppgifter kommer inte att visas för andra medlemmar på plattformen.

Postbox

Meddelanden som skickas via funktionen ”Postbox” sparas. Detta är endast i syfte för att kunna säkerställa att postboxen fungerar som den ska. Meddelanden varken läses aktivt eller används till något annat ändamål än att tekniskt kunna säkerställa att konversationshistoriken visas utan störningar. Meddelanden kan tas bort på förfrågan från användaren.

1. Giltighetsområde

Efterföljande användarvillkor reglerar förhållandet mellan Daimler Truck AG som leverantör avwww.roadstars.mercedes-benz-trucks.com (hädanefter ”leverantör”) och användarna i communityn.

Användningen av communityn är endast tillåten om användaren godkänner dessa användningsvillkor.

2. Registrering

(1) Förutsättningen för användningen av communityn är en registrering i förväg. Genom registreringen godkänner du dessa användarvillkor.

(2) Användaren är skyldig att sanningsenligt ange de obligatoriska uppgifterna som krävs vid registreringen. Samtliga obligatoriska fält ska fyllas i komplett.

(3) Användaren får inte överlåta sin åtkomst för användning av tredje part. Användaren är skyldig att hålla sina åtkomstuppgifter hemliga och att även skydda dessa mot åtkomst av tredje part. Dessutom får användaren endast skapa en enda personlig profil.

(4) Ett medlemskap i communityn är möjligt först från 18 års ålder. Något anspråk på registrering och medlemskap kan inte ställas.

3. Leverantörens prestationer

(1) Leverantören tillåter användaren att, inom ramen för användarvillkoren, publicera inlägg på leverantörens hemsida. Leverantören tillhandahåller användarna, inom ramen för sina tekniska och ekonomiska förutsättningar, en kostnadsfri kommunikationsplattform med community-funktioner. Leverantören åtar sig att se till att denna tjänst hålls tillgänglig. Leverantören påtar sig inget ansvar utöver detta. I synnerhet kan användaren inte göra anspråk på att tjänsten ska finnas konstant tillgänglig. På grund av underhållsarbeten, vidareutveckling eller störningar kan användningsmöjligheterna inskränkas eller tidvis avbrytas.

(2) Leverantören påtar sig inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt, pålitligt, aktuellt och brukbart.

4. Ansvarsbefrielse

(1) Skadeståndsanspråk från användaren är uteslutna, såvida ingenting annat bestäms i det följande. Ovanstående ansvarsbefrielse gäller även för lagstadgade representanter och leverantörens agenter, om användaren skulle hävda anspråk gentemot dessa.

(2) Undantagna från ansvarsbefrielsen som anges i punkt 1 är skadeståndsanspråk på grund av personskador avseende liv, lem och hälsa, eller skadeståndsanspråk på grund av väsentliga överträdelser av avtalsförpliktelser Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana vars uppfyllelse är en förutsättning för att målen i avtalet ska kunna uppfyllas. Likaså undantaget från ansvarsbefrielsen är ansvaret för skador som uppstår genom avsiktlig eller grovt vårdslös pliktförsummelse från leverantörens, dennes lagstadgade representanters eller dennes agenters sida.

5. Användarens skyldigheter och otillåtet innehåll

(1) Användaren är ensamt ansvarig för allt innehåll som han publicerat.

(2) Communityn är endast avsedd för privat användning. Användaren förpliktigar sig att inte publicera något kommersiellt innehåll.

(3) Användaren förpliktigar sig gentemot leverantören att inte publicera inlägg som strider mot god sed eller gällande rätt.

(4) Användaren förpliktigar sig i synnerhet att inte publicera inlägg vars publicering utgör ett brott eller en förseelse.

(5) Det är förbjudet att använda innehåll vars publicering/spridning via RoadStars kränker tredje parts rättigheter (särskilt upphovs-, märkes-, namn och märkningsrättigheter, rätt till egen bild) eller är hotande, förolämpande, ärekränkande, rasistiskt, våldsförhärligande, grovt anstötligt, trakasserande, diskriminerande, pornografiskt eller skadligt för minderåriga.

(6) I synnerhet ska användaren med avseende på det innehåll han publicerar ta hänsyn till tredje parts personliga rättigheter. Exempelvis är användaren ansvarig för att personer som förekommer i hans bilder gett sitt samtycke – såvida detta inte är nödvändigt enligt lag – till att dessa bilder publiceras.

(7) Vid en överträdelse av dessa förpliktelser har leverantören rätt att ändra i eller radera inläggen i fråga. Leverantören förbehåller sig rätten att spärra kontot samt säga upp medlemskapet för den användare som publicerat innehållet. Användaren är förpliktigad att ersätta leverantören för de skador som uppstått genom pliktförsummelsen.

(8) Leverantören äger rätt att radera inlägg och innehåll om dessa tros kunna innehålla något som bryter mot lagen.

(9) Leverantören har gentemot användaren ett anspråk på befrielse från rättsliga anspråk från tredje part. som på grund av kränkning av en rättighet hävdar anspråk via användaren. Användaren förpliktigar sig att stödja leverantören vid försvaret mot sådana anspråk. Användaren är dessutom förpliktigad att stå för kostnaderna för ett lämpligt juridiskt försvar av leverantören.

(10) Användaren har inga anspråk på publicering av innehåll eller återpublicering av redan raderat eller spärrat innehåll.

6. Rapportering av otillåtet innehåll

Otillåtet innehåll kan rapporteras till följande e-postadress: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Överlåtelse av användarrättigheter/upphovsrättsbestämmelser

(1) Upphovsrätten till de publicerade inläggen förblir hos aktuell användare. Användaren ger dock leverantören rätt att, i och med publiceringen av användarens inlägg i communityn, när som helst kunna tillhandahålla innehållet på sin webbsida. Leverantören får göra det innehåll som publicerats av användaren kostnadsfritt tillgängligt för alla med avseende på innehåll, tid och plats samt återanvända det igen på webbsidan och eventuellt bearbeta och sammankoppla det med annat innehåll.

(2) Användaren garanterar att han är innehavare av samtliga rättigheter till de införda bidragen, som krävs för ovan nämnda användning, och/eller att han kan förfoga över dessa rättigheter, samt att genom denna användning inte kränka tredje parts rättigheter och inte bryta mot några rättsliga bestämmelser.

(3) Användaren har gentemot leverantören inget anspråk på radering eller korrigering av bidrag som han publicerat.

8. Uppsägning av medlemskap

(1) Användaren kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att skicka ett informellt e-postmeddelande till support@roadstars.mercedes-benz.com. Den radering av uppgifter som följer omfattar inte inlägg, kommentarer och meddelanden som du publicerat eller författat på plattformen före denna tidpunkt,och inte heller uppgifter som vi enligt lag är förpliktigade eller berättigade att förvara Vi förbehåller oss rätten att när ditt användarkonto raderats, anonymisera de inlägg, kommentarer och meddelanden som du publicerat eller skrivit på plattformen före denna tidpunkt.

(2) Leverantören äger rätt att säga upp en användares medlemskap, t.ex. när denne brutit mot användarvillkoren eller inte loggat in på sex månader.

(3) Om medlemskapet sägs upp äger leverantören rätten men är inte förpliktigad att radera det innehåll som användaren skapat. Ett anspråk från användarens sida om överlåtelse av skapat innehåll kan uteslutas. Upplåtelsen av rättigheter av användaren enligt stycke 7 behålls på obestämd tid.

9. Ändring av användarvillkoren/ ändring av utbud

(1) Leverantören äger rätt att genomföra ändringar i tjänsten eller att upphöra med den.

(2) Leverantören förbehåller sig rätten att i framtiden ändra dessa användarvillkor. I ett sådant fall kommer vi att informera dig om ändringarna i förväg, och även påpeka att ändringarna gäller som godkända av dig, om du inte framför invändningar inom 30 dagar, eller så fort du på nytt använder plattformen. Den aktuella versionen av användarvillkoren visas på plattformen om du klickar på hyperlänken ”Användarvillkor”.

10. Ansvarsfördelning

(1) Ansvaret för samtliga kommentarer, texter, information, uppgifter, programvara, ljudspår, bilder, foton, grafik, videor, meddelanden eller annat material (”innehåll”), som vid användning av plattformen sparats, publicerats eller överförts av dig eller andra användare, ligger enbart och helt på den person som gjort innehållet tillgängligt på plattformen.

(2) Användaren försäkrar att han förfogar över samtliga nödvändiga rättigheter till allt innehåll som gjorts tillgängligt av honom på plattformen, att han har obegränsade rättigheter därtill och att innehållet inte kränker tredje parts rättigheter. Skulle en tredje part ändå hävda anspråk på grund av att dennes rättigheter kränkts, så håller användaren Daimler Truck AG fri från alla anspråk i detta sammanhang. Ansvarsbefrielsen omfattar även kostnaderna för ett lämpligt juridiskt försvar.

11. Sekretesspolicy

Leverantören samlar in, bearbetar och använder personrelaterade uppgifter om användaren i enlighet med dessa användarvillkor i syfte att tillhandahålla communityn och dess funktioner, och om användaren samtycker, för ytterligare bearbetning och användning. Observera även vår information om dataskydd.

12. Övrigt

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning finner tillämpning på rättsförhållandet mellan leverantören och användarna.

(2) Såvida det är juridiskt tillåtet och förenligt, är jurisdiktionsorten med exklusiv behörighet Stuttgart.

(3) Att en bestämmelse eventuellt inte kan åberopas i dessa användarvillkor påverkar inte användarvillkorens tillämpning i övrigt.

 

 

Ännu inga kommentarer