Warunki Korzystania z Platformy komunikacyjnej RoadStars

Warunki Korzystania z Platformy komunikacyjnej RoadStars

Warunki Korzystania z Platformy komunikacyjnej RoadStars

Terms of Use

Społeczność

Profil użytkownika, znajomości, czaty, album zdjęć, komentarze i Social Login stanowią część Społeczności portalu „RoadStars”. Aktywność użytkowników Społeczności RoadStars mierzona jest gwiazdkami ActivityStars. Na podstawie skali oraz liczby czynności wykonywanych przez użytkowników (np. wysyłanie zdjęć do albumu fotograficznego, komentowanie treści itd.) system oblicza, ile gwiazdek ActivityStars ma każdy z użytkowników portalu. Im aktywniejsi są użytkownicy, tym więcej gwiazdek ActivityStars otrzymują. Dzięki temu każdy użytkownik może zobaczyć, kto jak aktywnie udziela się w Społeczności RoadStars. Pięciu najaktywniejszych użytkowników prezentowanych jest w dziale Społeczność, w sekcji „Członkowie RoadStars”. Wszystkie te aktywności oferują użytkownikom możliwość stworzenia między sobą sieci służącej wszelkiego rodzaju wymianie. Oznacza to:

  • Użytkownicy mogą założyć profil
  • Użytkownicy mogą zawierać znajomości i być połączeni siecią z innymi użytkownikami
  • Użytkownicy mogą wymieniać wiadomości za pośrednictwem czatu
  • Użytkownicy mogą prowadzić album zdjęć, a zdjęcia mogą być widoczne dla innych użytkowników w sieci
  • Użytkownicy mogą komentować wpisy na platformie
  • Użytkownicy mogą się logować na platformie za pomocą swoich danych użytkownika z innych serwisów społecznościowych
  • Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mają dostęp do specjalnych informacji
  • Tworzenie rankingu użytkowników na podstawie liczby zgromadzonych gwiazdek ActivityStars

Zarejestrowani na RoadStars kierowcy samochodów ciężarowych/niebieska kierownica

Członkowie społeczności, którzy w swoim profilu umieszczą numer swego ważnego prawa jazdy na samochody ciężarowe, mogą otrzymywać od RoadStars zaproszenia na akcje specjalne przeznaczone tylko dla tej grupy docelowej (zarejestrowani kierowcy samochodów ciężarowych/użytkownicy z niebieską kierownicą). Mogą to być na przykład testy pojazdów, ankiety produktowe, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa jazdy lub specjalne imprezy dla kierowców ciężarówek. Znakiem rozpoznawczym członków społeczności, którzy wpisali dane ważnego prawa jazdy na samochody ciężarowe, jest symbol niebieskiej kierownicy.

Zapowiedzi akcji specjalnych będą widoczne zaraz po zalogowaniu członka społeczności z niebieską kierownicą, zaproszenia oraz szczegółowe informacje o poszczególnych imprezach będziemy wysyłać pocztą elektroniczną. Ogólny pakiet oferty bonusowej dla zarejestrowanych kierowców samochodów ciężarowych obejmuje więc w koniecznym zakresie bezpośrednie nawiązanie kontaktu z tą grupą docelową w celu zapraszania jej do udziału w akcjach specjalnych, przesyłania szczegółowych informacji o imprezach oraz na przykład ewentualnej wysyłki pakietu upominkowego z podziękowaniem za udział w akcji czy niewielkiego upominku na Boże Narodzenie lub po rejestracji kierowcy. W tym celu potrzebujemy imienia, nazwiska i danych adresowych (e-mail i adresu pocztowego).

Numer prawa jazdy posłuży wyłącznie do weryfikacji wprowadzonego statusu kierowcy/niebieskiej kierownicy. Numer prawa jazdy, nazwisko oraz dane adresowe nie będą widoczne dla innych członków społeczności.

Postbox

Wiadomości wysyłane za pośrednictwem funkcji „Postbox” są zapisywane. Służy to wyłącznie do zapewnienia działania funkcji Postbox. Wiadomości nie są ani aktywnie odczytywane ani wykorzystywane do celu innego niż zapewnienie pod względem technicznym płynnego przedstawienia przebiegu konwersacji. Wiadomości mogą zostać usunięte na prośbę użytkownika.

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze Warunki Korzystania z Platformy zawierają postanowienia określające stosunek między Daimler Truck AG jako usługodawcą w zakresie www.roadstars.mercedes-benz-trucks.com (zwanym dalej „Usługodawcą”) a użytkownikami Społeczności.

Korzystanie ze Społeczności jest dopuszczalne tylko po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Korzystania z Platformy przez użytkownika.

2. Rejestracja

(1) Warunkiem korzystania ze Społeczności jest wcześniejsza rejestracja, oznaczającą akceptację niniejszych Warunków.

(2) Użytkownik jest zobowiązany podać wymagane przy rejestracji dane obowiązkowe zgodnie z prawdą. Wszystkie pola obowiązkowe należy wypełnić.

(3) Użytkownik nie może przekazywać swojego loginu i hasła osobom trzecim. Użytkownik ma obowiązek zachować swoje dane dostępowe w tajemnicy i chronić je przed dostępem osób trzecich. Ponadto użytkownik może założyć tylko jeden własny profil.

(4) Członkostwo w Społeczności jest możliwe po ukończeniu 18. roku życia. Rejestracja i członkostwo nie są gwarantowane żadnym prawem.

3. Usługi Usługodawcy

(1) Usługodawca zezwala użytkownikowi na publikowanie wpisów na swojej witrynie internetowej zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. W tym celu Usługodawca udostępni Użytkownikom bezpłatnie w ramach możliwości technicznych i ekonomicznych platformę komunikacyjną wyposażoną w funkcje społecznościowe. Usługodawca dołoży starań w zakresie zapewnienia dostępności swoich usług. Usługodawca nie ma innych obowiązków w zakresie świadczenia usług poza wyżej wymienionymi. W szczególności Użytkownikowi nie gwarantuje się prawa do stałej dostępności usług. Możliwości korzystania z serwisu mogą być ograniczone lub czasowo zawieszone z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne, modernizacyjne lub awarie.

(2) Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość, kompletność, wiarygodność, aktualność i przydatność udostępnionych treści.

4. Wyłączenie gwarancji

(1) Jeśli poniżej nie ustalono inaczej, roszczenia odszkodowawcze ze strony użytkownika są wykluczone. Wyłączenie gwarancji dotyczy również ustawowych przedstawicieli i osób działających w imieniu Usługodawcy, jeśli użytkownik będzie domagał się od nich spełnienia swoich roszczeń.

(2) Wyłączenie gwarancji zgodnie z postanowieniami ust. 1 nie obejmuje roszczeń odszkodowawczych z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenie zdrowia oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych. Istotne obowiązki umowne to takie, których wykonanie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy. Wyłączenie gwarancji nie dotyczy także odpowiedzialności za szkody będące następstwem umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków Usługodawcy, jego ustawowych przedstawicieli lub osób działających w jego imieniu.

5. Obowiązki użytkownika i niedozwolone treści

(1) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści.

(2) Społeczność jest przeznaczona wyłącznie do prywatnego użytku. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać treści komercyjnych.

(3) Użytkownik zobowiązuje się wobec Usługodawcy do niezamieszczania wpisów niezgodnych z dobrymi obyczajami lub obowiązującym prawem.

(4) W szczególności użytkownik nie będzie publikował wpisów, których opublikowanie wypełnia znamiona przestępstwa lub stanowi wykroczenie.

(5) Zabrania się zamieszczania treści, których publikacja/rozpowszechnianie za pośrednictwem serwisu RoadStars narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, nazwy i oznakowań, prawa do własnego wizerunku) lub treści o charakterze groźby, oszczerstwa, obraźliwych, rasistowskich, pochwalających przemoc, nieprzyzwoitych, dokuczliwych, dyskryminujących, pornograficznych lub deprawujących młodzież.

(6) W przypadku zamieszczanych treści użytkownik winien jest w szczególny sposób mieć na uwadze dobra osobiste osób trzecich. Użytkownik jest na przykład odpowiedzialny za uzyskanie zgody osób zamieszczonych na swoich zdjęciach na ich publikację, chyba, że zgodnie z przepisami prawa taka zgoda jest zbędna.

(7) W przypadku naruszenia niniejszych obowiązków Usługodawca jest uprawniony do dokonania modyfikacji lub usunięcia odpowiednich wpisów. Zastrzega się możliwość zablokowania konta lub zakończenie członkostwa użytkownika, który zamieścił takie treści. Użytkownik ma obowiązek wynagrodzenia Usługodawcy szkody powstałej wskutek takiego naruszenia obowiązku.

(8) Usługodawca ma prawo do usunięcia wpisów i treści, jeśli mogłyby one zawierać naruszenie prawa.

(9) Usługodawcy przysługuje wobec użytkownika roszczenie o zwolnienie z roszczeń osób trzecich, dochodzących ich w związku z naruszeniem jakiegokolwiek prawa przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do wspierania Usługodawcy w obronie przed takiego rodzaju roszczeniami. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów odpowiedniej obrony prawnej Usługodawcy.

(10) Użytkownik nie może rościć sobie prawa do zamieszczania treści lub ponownego zamieszczania wcześniej usuniętych lub zablokowanych treści.

6. Zgłaszanie niedozwolonych treści

Treści o charakterze niedozwolonym można zgłaszać pod następującym adresem e-mail: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Przeniesienie praw do korzystania/postanowienia dotyczące praw autorskich

(1) Każdy użytkownik zachowuje prawa autorskie do zamieszczanych wpisów. Zamieszczając wpis w serwisie, użytkownik przyznaje jednak Usługodawcy prawo do utrzymywania wpisu na stałe na swojej stronie internetowej. Usługodawca może udostępniać treści zamieszczone przez użytkownika bezpłatnie, bez ograniczeń w stosunku do treści, czasu i miejsca oraz wykorzystywać je w ramach strony internetowej, a także ewentualnie redagować i łączyć z innymi treściami.

(2) Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich praw do zamieszczanych treści, wymaganych dla sposobów korzystania, o których mowa powyżej i/lub że może dysponować tymi prawami, a także, że korzystanie z tych praw nie narusza praw osób trzecich ani przepisów prawa.

(3) Użytkownik nie może w stosunku do Usługodawcy rościć sobie prawa do usuwania czy korekty zamieszczonych przez siebie wpisów.

8. Rezygnacja z członkostwa

(1) Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze swojego członkostwa poprzez wysłanie e-maila w dowolnej formie na adres support@roadstars.mercedes-benz.com. Usunięcie danych będące następstwem rezygnacji nie obejmuje wpisów, komentarzy i wiadomości, które zostały opublikowane lub zredagowane na platformie przed rezygnacją, a także danych, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni przepisami prawa. Po usunięciu konta zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji wpisów, komentarzy i wiadomości, które zostały przez opublikowane lub zredagowane na platformie przed dokonaniem rezygnacji.

(2) Usługodawca ma prawo do zakończenia członkostwa danego użytkownika, np. jeśli naruszy on Warunki Korzystania z Platformy lub jeśli przez okres sześciu miesięcy nie zaloguje się w serwisie.

(3) W przypadku zakończenia członkostwa Usługodawca ma prawo, lecz nie obowiązek, usunąć treści sporządzone przez Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa do otrzymania sporządzonych treści do swojej dyspozycji. Przyznanie przez użytkownika praw, o których mowa w pkt. 7, obowiązuje bezterminowo.

9. Zmiana Warunków Korzystania z Platformy/zmiana oferty

(1) Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w serwisie lub do jego zamknięcia.

(2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania z Platformy ze skutkiem w przyszłości. W takim wypadku wcześniej zostanie przesłana informacja o zmianach, a także o tym, że zmiany zostaną uznane za zaakceptowane, jeśli w terminie 30 dni nie zostanie zgłoszony sprzeciw lub nastąpi ponownie skorzystanie z Platformy. Każdorazowo obowiązująca wersja Warunków Korzystania z Platformy jest dostępna po kliknięciu na link „Warunki Korzystania z Platformy” na platformie.

10. Odpowiedzialność

(1) Odpowiedzialność za wszelkie komentarze, teksty, informacje, dane, oprogramowanie, dźwięki, obrazy, zdjęcia, grafiki, filmy video, wiadomości lub inne materiały („treść”), zapisywane, publikowane lub przekazywane przez danego użytkownika lub innych użytkowników z wykorzystaniem Platformy, spoczywa wyłącznie i w sposób nieograniczony na osobie, która udostępniła treść na Platformie.

(2) Użytkownik zapewnia, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami do wszystkich udostępnionych przez niego na Platformie treści, że posiada nieograniczone prawa do korzystania z nich oraz że nie występują w stosunku do nich prawa osób trzecich. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, użytkownik zwolni spółkę Daimler Truck AG z wszelkich roszczeń w tym zakresie. Zwolnienie obejmuje również koszty odpowiedniej obrony prawnej.

11. Ochrona danych

Dostawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami zgód dla celów dostarczanie Wspólnocie i jej funkcji, a jeśli użytkownik jest w dalszej obróbki i stosowania. Zapoznaj się również z naszą Polityką Prywatności.

12. Inne

(1) Stosunki prawne między Usługodawcą a użytkownikami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

(2) Jeśli jest to dopuszczalne i zgodne z przepisami prawa, miejscem spełnienia świadczenia jest Stuttgart, a sądem właściwym sąd w Stuttgarcie.

(3) Ewentualna nieważność jednego z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Platformy nie narusza pozostałych postanowień Warunków.

 

 

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy