Όροι χρήσης για την πλατφόρμα επικοινωνίας RoadStars

Όροι χρήσης για την πλατφόρμα επικοινωνίας RoadStars

Όροι χρήσης για την πλατφόρμα επικοινωνίας RoadStars

Terms of Use

Κοινότητα

Το προφίλ χρήστη, οι φιλίες, οι συνομιλίες, οι φωτογραφίες, τα σχόλια και η σύνδεση στα κοινωνικά μέσα αποτελούν μέρος του Community (κοινότητα) στο "RoadStars". Προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δικτυώνονται μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση. Αυτό σημαίνει:

  • Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ
  • Οι χρήστες μπορούν να γίνουν φίλοι με άλλους χρήστες, να δικτυωθούν
  • Οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους με γραπτά μηνύματα
  • Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα φωτογραφικό άλμπουμ και να μοιράζονται φωτογραφίες με τους δικτυωμένους χρήστες
  • Οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν αναρτήσεις στην πλατφόρμα
  • Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα μέσω των στοιχείων χρήστη από άλλα κοινωνικά δίκτυα
  • Οι εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά περιεχόμενα
  • Ταξινόμηση των χρηστών βάσει ActivityStars

Εγγεγραμμένοι οδηγοί φορτηγών στο RoadStars/το μπλε τιμόνι

Τα μέλη της Κοινότητας, τα οποία καταχωρούν στο προφίλ τον αριθμό μιας έγκυρης άδειας οδήγησης, μπορούν να λαμβάνουν από το RoadStars ειδικές ενέργειες επιβράβευσης, που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτήν την ομάδα στόχου (εγγεγραμμένοι οδηγοί φορτηγών/μπλε τιμόνι). Τέτοιες ενέργειες είναι π.χ.: δοκιμές οχημάτων, έρευνες προϊόντων, εκπαιδεύσεις ασφάλειας οδήγησης ή άλλες ειδικές εκδηλώσεις για οδηγούς φορτηγών. Τα μέλη της Κοινότητας που έχουν καταχωρήσει έγκυρα στοιχεία άδειας οδήγησης αναγνωρίζονται από ένα μπλε εικονίδιο τιμονιού.

Οι ενέργειες ανακοινώνονται στον ιστότοπο αφού ένα μέλος της Κοινότητας με μπλε τιμόνι συνδεθεί σε αυτόν, ενώ η πρόσκληση καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την εκάστοτε εκδήλωση αποστέλλονται μέσω e-mail. Συνεπώς, το συνολικό πακέτο της προσφοράς επιβράβευσης για εγγεγραμμένους οδηγούς φορτηγών περιλαμβάνει, στον αναγκαίο βαθμό που είναι απαραίτητο, την άμεση επικοινωνία με την ομάδα στόχου, για την αποστολή της πρόσκλησης στην ενέργεια, την αποστολή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με την εκδήλωση, καθώς και την αποστολή π.χ. ενός πιθανού "ευχαριστήριου" πακέτου μετά από ενέργειες ή ενός συμβολικού, χριστουγεννιάτικου δώρου ή μετά την εγγραφή του οδηγού. Για τους σκοπούς αυτούς, απαιτούνται το όνομα, το επώνυμο, καθώς και οι διευθύνσεις (e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση).

Ο αριθμός άδειας οδήγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της επαλήθευσης της ιδιότητας εγγεγραμμένου οδηγού/του μπλε τιμονιού. Ο αριθμός άδειας οδήγησης, καθώς και το όνομα και οι διευθύνσεις δεν εμφανίζονται σε άλλη μέλη της Κοινότητας.

Postbox

Τα μηνύματα, τα οποία αποστέλλονται μέσω της λειτουργίας Postbox, αποθηκεύονται. Αυτό εξυπηρετεί στη διασφάλιση της λειτουργικότητας του Postbox. Τα μηνύματα ούτε διαβάζονται από άλλους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό εκτός της τεχνικής διασφάλισης της απρόσκοπτης προβολής του ιστορικού ψυχαγωγίας. Τα μηνύματα μπορούν να διαγραφούν κατόπιν αιτήματος του χρήστη.

1. Περιοχή ισχύος

Οι παρακάτω όροι χρήστης ρυθμίζουν τη σχέση ανάμεσα στην Daimler Truck AG ως παροχέα της διεύθυνσης www.roadstars.mercedes-benz-trucks.com (εφεξής αποκαλείται "Παροχέας") και τους χρήστες της κοινότητας.

Η χρήση του Community (κοινότητα) επιτρέπεται μόνο εφόσον ο χρήστης αποδεχτεί αυτούς τους όρους χρήσης.

2. Εγγραφή

(1) Προϋπόθεση για τη χρήση του Community (κοινότητα) είναι να έχει προηγηθεί εγγραφή. Με την εγγραφή αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης.

(2) Κατά την εγγραφή, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισάγει με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Όλα τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να συμπληρώνονται.

(3) Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παραχωρεί σε τρίτους την πρόσβασή του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί μυστικά τα στοιχεία πρόσβασής του και να τα προστατεύει από την πρόσβαση τρίτων. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει να διατηρεί ένα μοναδικό προσωπικό προφίλ.

(4) Για να μπορεί να συμμετάσχει στο Community (κοινότητα), ο χρήστης πρέπει να είναι 18 ετών και άνω. Δεν υφίσταται αξίωση στην εγγραφή και τη συμμετοχή.

3. Υπηρεσίες του παροχέα

(1) Ο παροχέας επιτρέπει στο χρήστη, στο πλαίσιο αυτών των όρων χρήσης, να δημοσιεύει αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του. Ο παροχέας θέτει δωρεάν στη διάθεση των χρηστών, στο πλαίσιο των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων του, μια πλατφόρμα επικοινωνίας με λειτουργίες κοινότητας. Ο παροχέας επιδιώκει να διατηρεί διαθέσιμη την υπηρεσία του. Ο παροχέας δεν αναλαμβάνει καμία περαιτέρω υποχρέωση παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, δεν υφίσταται καμία αξίωση εκ μέρους του χρήστη για συνεχή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Οι δυνατότητες χρήσης ενδέχεται να περιοριστούν ή να ανασταλούν προσωρινά λόγω εργασιών συντήρησης, μετεξέλιξης ή βλαβών.

(2) Ο παροχέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη χρησιμότητα των ήδη υφιστάμενων περιεχομένων.

4. Απαλλαγή από ευθύνη

(1) Οι αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους του χρήστη αποκλείονται, εφόσον παρακάτω δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Η προαναφερόμενη απαλλαγή από ευθύνη ισχύει επίσης υπέρ του νόμιμου εκπροσώπου και των βοηθών εκπλήρωσης του παροχέα, εφόσον ο χρήστης εγείρει αξιώσεις εναντίον τους.

(2) Από την απαλλαγή από ευθύνη που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω απώλειας της ζωής, σωματικών τραυματισμών, βλαβών της υγείας και οι αξιώσεις αποζημίωσης από την παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων. Οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι αυτές που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης. Επιπλέον, από την απαλλαγή από ευθύνη εξαιρείται η ευθύνη για ζημίες, οι οποίες αφορούν σε παραβίαση υποχρεώσεων εκ προθέσεως ή εξ' αμελείας του παροχέα, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των βοηθών εκπλήρωσης.

5. Υποχρεώσεις του χρήστη και μη επιτρεπόμενα περιεχόμενα

(1) Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα περιεχόμενα που ανεβάζει.

(2) Το Community (κοινότητα) προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να μην δημοσιεύει διαφημιστικά περιεχόμενα.

(3) Ο χρήστης έχει την υποχρέωση έναντι του παροχέα να μην δημοσιεύει αναρτήσεις, οι οποίες αντίκεινται στα χρηστά ήθη ή την ισχύουσα νομοθεσία.

(4) Ειδικότερα, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να μην δημοσιεύει αναρτήσεις, η κοινοποίηση των οποίων αποτελεί ποινικό αδίκημα ή διοικητική παράβαση.

(5) Απαγορεύεται η δημιουργία περιεχομένων, των οποίων η δημοσίευση / επεξεργασία μέσω του RoadStars παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (ειδικότερα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μάρκας, ονομασίας και σήμανσης, δικαίωμα στην ίδια εικόνα) ή είναι απειλητικά, προσβλητικά, δυσφημιστικά, ρατσιστικά, βίαια, επιθετικά, ενοχλητικά, εισάγουν διακρίσεις, πορνογραφικά ή είναι επιβλαβή για ανηλίκους.

(6) Ειδικότερα ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα της προσωπικότητας τρίτων στα περιεχόμενα που δημιουργεί. Για παράδειγμα, ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει τη συγκατάθεση των ατόμων - εφόσον, βάσει νομοθεσίας, αυτή δεν απαιτείται - που εμφανίζονται στις φωτογραφίες του για να τις δημοσιεύσει.

(7) Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων, ο παροχέας είναι εξουσιοδοτημένος να αλλάζει ή να διαγράφει τις αντίστοιχες αναρτήσεις. Διατηρείται το δικαίωμα φραγής του λογαριασμού, καθώς και διακοπής της ιδιότητας του μέλους ενός χρήστη, ο οποίος έχει ανεβάσει περιεχόμενα τέτοιου είδους. Ο χρήσης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώνει τον παροχέα σε περίπτωση ζημιών που προκύπτουν από την παραβίαση των υποχρεώσεών του.

(8) Ο παροχέας έχει το δικαίωμα να διαγράφει αναρτήσεις και περιεχόμενα, εφόσον αυτά ενδέχεται να περιέχουν κάποια παραβίαση.

(9) Ο παροχέας έχει αξίωση έναντι του χρήστη για απαλλαγή από τις αξιώσεις τρίτων, οι οποίοι τις εγείρουν λόγω παραβίασης ενός δικαιώματος από το χρήστη. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει τον παροχέα κατά την αντιμετώπιση τέτοιου είδους αξιώσεων. Επιπλέον, ο χρήσης είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα μιας προσήκουσας δικηγορικής υπεράσπισης του παροχέα.

(10) Ο χρήστης δεν έχει καμία αξίωση για τη δημιουργία περιεχομένων ή την επαναδημιουργία ήδη διαγεγραμμένων ή απαγορευμένων περιεχομένων.

6. Μήνυμα μη επιτρεπόμενων περιεχομένων

Τα μην επιτρεπόμενα περιεχόμενα μπορούν να δηλώνονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης/Νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

(1) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις αναρτήσεις που έχουν γίνει ισχύει για όλους τους χρήστες. Ωστόσο, ο χρήστης, με τη δημιουργία της ανάρτησής του στο Community (κοινότητα), εκχωρεί στον παροχέα το δικαίωμα να διατηρεί μόνιμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Ο παροχέας επιτρέπεται να δημοσιεύει τα περιεχόμενα που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη δωρεάν και χωρίς περιορισμούς στο περιεχόμενο, το χρόνο και το χώρο, να τα χρησιμοποιεί περαιτέρω εντός της ιστοσελίδας, εάν χρειάζεται να τα επεξεργάζεται και να τα συνδέει με άλλα περιεχόμενα.

(2) Ο χρήστης εγγυάται ότι είναι κάτοχος όλων των απαιτούμενων για τις προαναφερόμενες χρήσεις δικαιωμάτων για τα περιεχόμενα που δημιουργεί ή/και μπορεί να λάβει αυτά τα δικαιώματα, καθώς και ότι μέσω αυτών των χρήσεων, δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων και νομοθεσίες.

(3) Ο χρήσης δεν έχει καμία αξίωση έναντι του παροχέα αναφορικά με τη διαγραφή ή την αναφορά των αναρτήσεων που έχει κάνει ο ίδιος.

8. Διακοπή της ιδιότητας του μέλους

(1) Ο χρήσης μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή να είναι μέλος με ένα ανεπίσημο e-mail στο support@roadstars.mercedes-benz.com. Η συνεπαγόμενη διαγραφή δεδομένων δεν περιλαμβάνει αναρτήσεις, σχόλια και μηνύματα, τα οποία είχατε δημοσιεύσει/συντάξει πριν από αυτή τη χρονική στιγμή στην πλατφόρμα, καθώς και δεδομένα, για τη διατήρηση των οποίων είμαστε υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτημένοι από τη νομοθεσία. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, μετά τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη, να διαγράψουμε το όνομά σας από τις αναρτήσεις, τα σχόλια και τα μηνύματα που έχετε δημοσιεύει ή/και συντάξει στην πλατφόρμα πριν από αυτή τη χρονική στιγμή.

(2) Ο παροχέας έχει το δικαίωμα να διακόψει την ιδιότητα ως μέλους ενός χρήστη, π.χ. εάν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης ή δεν έχει συνδεθεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

(3) Ο παροχέας έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, σε περίπτωση διακοπής της ιδιότητας ως μέλους, να διαγράψει τα περιεχόμενα που δημιουργήθηκαν από το χρήστη. Αποκλείεται τυχόν αξίωση του χρήστη για μεταβίβαση των περιεχομένων που δημιούργησε. Σύμφωνα με το σημείο 7, η εκχώρηση δικαιωμάτων από το χρήστη, 7 ισχύει επ‘ αόριστον.

9. Αλλαγή των όρων χρήσης/ Αλλαγή της προσφοράς

(1) Ο παροχέας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην υπηρεσία του ή να καταργήσει την υπηρεσία.

(2) Ο παροχέας επιφυλάσσεται να αλλάξει αυτούς τους όρους χρήσης για το μέλλον.Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως για τις αλλαγές και θα σας επισημάνουμε, ότι θεωρούμε ότι αποδέχεστε τις αλλαγές, εάν δεν αντιδράσετε εντός 30 ημερών ή εφόσον χρησιμοποιήσετε ξανά την πλατφόρμα. Η τρέχουσα έκδοση των όρων χρήσης μπορεί να εμφανιστεί κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο "Όροι χρήσης" στην πλατφόρμα.

10. Ευθύνη

(1) Η ευθύνη για όλα τα σχόλια, κείμενα, πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικά, ήχους, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα ή παρόμοια υλικά ("Περιεχόμενο"), τα οποία κατά τη χρήση της πλατφόρμας αποθηκεύονται, δημοσιεύονται ή μεταβιβάζονται από εσάς ή άλλους χρήστες, έγκειται αποκλειστικά και χωρίς περιορισμούς στο άτομο, που έχει καταστήσει διαθέσιμο το περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

(2) Ο χρήστης διασφαλίζει, ότι έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για όλα τα περιεχόμενα, που αυτός έχει καταστήσει διαθέσιμα στην πλατφόρμα, ότι διαθέτει απεριόριστα δικαιώματα χρήσης και δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτων. Εάν, ωστόσο, εγερθούν αξιώσεις από τρίτους λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους, τότε ο χρήστης απαλλάσσει την Daimler Truck AG από όλες τις σχετικές αξιώσεις. Η απαλλαγή περιλαμβάνει και τα έξοδα μιας προσήκουσας δικηγορικής υπεράσπισης.

11. Προστασία δεδομένων

Ο παροχέας συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη βάσει αυτών των όρων χρήσης για τη διάθεση του Community (κοινότητα) και των λειτουργιών του και εφόσον ο χρήστης συναινεί για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση. Παρακαλούμε προσέξτε τις πληροφορίες μας σχετικά με την προστασία δεδομένων.

12. Διάφορα

(1) Το Δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας διέπει τις έννομες σχέσεις ανάμεσα στον παροχέα και το χρήστη.

(2) Τόπος εκπλήρωσης και αποκλειστικής δωσιδικίας είναι η Στουτγάρδη, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία και έχει συμφωνηθεί.

(3) Η οποιαδήποτε ακύρωση μιας διάταξης αυτών των όρων χρήσης δεν ακυρώνει την ισχύ των υπόλοιπων όρων χρήσης.

 

 

Κανένα σχόλιο ακόμη