Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

Brugerbetingelser for RoadStars kommunikationsplatform

Terms of Use

Community

Brugerprofil, venskaber, chats, fotoalbum, kommentarer og socialt login indgår alt sammen i communitiet hos „RoadStars“. Brugernes aktiviteter i RoadStars-communitiet belønnes med ActivityStars. På baggrund af en skala og antallet af brugeraktiviteter (f.eks. upload af billeder i fotoalbummet, opslag af en kommentar etc.) beregner systemet, hvor mange ActivityStars hver bruger har. Jo mere aktive brugerne er, desto flere ActivityStars får de. På den måde kan brugerne indbyrdes se, hvem der deltager hvor aktivt i RoadStars-communitiet. De 5 mest aktive brugere kan vises i community-området i RoadStars-medlemsmosaikken. Alle disse aktiviteter giver brugerne mulighed for at netværke indbyrdes og udveksle erfaringer. Det betyder:

  • Brugere kan oprette en profil
  • Brugere kan være venner/være forbundet med andre brugere
  • Brugere kan udveksle chatbeskeder med hinanden
  • Brugere kan administrere et fotoalbum, og billeder kan vises til de brugere, man er forbundet med
  • Brugere kan kommentere opslag på platformen
  • Brugere kan logge ind på platformen ved hjælp af brugerdata til andre sociale netværk
  • Brugere, der er registreret og logget ind, har adgang til eksklusivt indhold
  • Ranking af brugere på basis af ActivityStars

Registrerede lastbilchauffører på RoadStars/det blå rat

Community-medlemmer, som registrerer kørekortnummeret på deres gyldige lastbilkørekort, kan deltage i særlige RoadStars kampagner, som er målrettet specifikt og eksklusivt til disse medlemmer (registrerede lastbilchauffører/blåt rat). Det kan blandt andet dreje sig om test af biler, produkter, kurser i køresikkerhed eller andre specielle arrangementer for lastbilchauffører. De community-medlemmer, som har gemt de gyldige kørekortoplysninger, bliver markeret med et symbol, der forestiller et blåt rat.

Kampagnerne annonceres på webstedet, når du er logget ind som community-medlem med blåt rat, og invitationen samt detaljerede oplysninger om det pågældende arrangement mailer vi til dig. En del af den samlede pakke i bonustilbuddet for registrerede lastbilchauffører omfatter derfor også i det nødvendige omfang direkte kontakt med målgruppen for at kunne invitere til disse kampagner, sende detaljeret information om arrangementer og f.eks. sende en pakke som tak for deltagelse efter en kampagne eller en mindre gave til jul eller efter chaufførregistrering. Til det formål har vi brug for dit fornavn, efternavn og dine adresseoplysninger (e-mail og postadresse).

Kørekortnummeret anvendes udelukkende til at verificere den registrerede chauffør/det blå rat. Kørekortnummeret samt navnet og adresseoplysningerne vises ikke for andre community-medlemmer.

Postbox

Beskeder, som sendes via funktionen „Postbox“, bliver gemt. Dette sker udelukkende for at sikre, at indbakken fungerer, som den skal. Beskederne bliver ikke læst aktivt af andre og heller ikke anvendt til andre formål end rent teknisk at sikre, at samtaleforløbet gengives uden problemer. Beskeder kan slettes, hvis brugeren beder om det.

1. Gyldighedsområde

Nedenstående brugerbetingelser regulerer forholdet mellem Daimler Truck AG som udbyder af www.roadstars.mercedes-benz-trucks.com (i det efterfølgende benævnt „udbyder“) og brugerne af communitiet.

Det er kun tilladt at benytte communitiet, hvis brugeren har accepteret disse brugerbetingelser.

2. Registrering

(1) Forudgående registrering er en forudsætning for anvendelse af communitiet. Med registreringen accepterer du disse brugerbetingelser.

(2) Brugeren er forpligtet til at svare i overensstemmelse med sandheden, når han/hun udfylder pligtfelter i forbindelse med registreringen. Alle pligtfelter skal udfyldes helt.

(3) Brugeren må ikke videregive sine adgangsoplysninger til tredjemand. Brugeren er forpligtet til at holde sine adgangsdata hemmelige og beskytte dem mod, at tredjemand får adgang til dem. Brugeren må desuden kun oprette én enkelt personlig profil.

(4) Det er først muligt at blive medlem af communitiet, når man er fyldt 18 år. Der kan ikke stilles krav om registrering og medlemsskab.

3. Udbyderens ydelser

(1) Udbyderen giver brugeren lov til at offentliggøre opslag på sin webside inden for rammerne af disse brugerbetingelser. Med henblik på dette og inden for rammerne af det teknisk og økonomisk mulige stiller udbyderen en kommunikationsplatform med communityfunktioner til rådighed for brugerne uden vederlag. Udbyderen tilstræber, at tjenesten forbliver tilgængelig. Udbyderen påtager sig ikke ydelsespligter derudover. Brugeren kan især ikke gøre krav på, at tjenesten er til rådighed hele tiden. Anvendelsesmulighederne kan være indskrænket eller afbrudt periodisk pga. vedligeholdelsesarbejde, videreudvikling eller fejl.

(2) Udbyderen påtager sig intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden, aktualiteten eller brugbarheden af det indhold, der er stillet til rådighed.

4. Ansvarsfraskrivelse

(1) Brugeren har ikke krav på erstating, såfremt andet ikke er bestemt i det efterfølgende. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder også til fordel for udbyderens lovmæssige repræsentanter og medhjælpere, hvis brugeren gøre krav gældende over for dem.

(2) Erstatningskrav, der hidrører fra skader på liv, legeme eller helbred, og erstatningskrav på grund af væsentligt kontraktbrud er undtaget fra den i stykke 1 nævnte ansvarsfraskrivelse. Væsentlige kontraktmæssige forpligtelser er forpligtelser, hvis overholdelse er nødvendig for opnåelse af kontraktformålet. Undtaget fra ansvarsfraskrivelsen er ligeledes ansvaret for skader, som skyldes, at udbyderen eller dennes lovmæssige repræsentanter eller medhjælpere forsætligt eller groft uagtsomt har udvist pligtforsømmelse.

5. Brugerens pligter og ulovligt indhold

(1) Brugeren er ene og alene ansvarlig for alt det indhold, som han/hun uploader.

(2) Communitiet er udelukkende beregnet til privat brug. Brugeren forpligter sig til ikke at offentliggøre kommercielt indhold.

(3) Over for udbyderen forpligter brugeren sig til ikke at offentliggøre opslag, der er i strid med god moral eller gældende lov.

(4) Brugeren er især forpligtet til ikke at offentliggøre opslag, hvis offentliggørelse udgør en forbrydelse eller en lovovertrædelse.

(5) Det er forbudt at uploade indhold, hvis offentliggørelse/udbredelse via RoadStars krænker tredjemands rettigheder (især ophavs-, mærke-, navne og logorettigheder samt retten til egne billeder), eller som er truende, fornærmende, bagvaskende, racistisk, voldsforherligende, groft anstødeligt, forulempende, diskriminerende, pornografisk eller til fare for unge.

(6) Brugeren skal især være opmærksom på tredjemands personlige rettigheder ved upload af indhold. Brugeren er f.eks. ansvarlig for, at de personer, der er afbilledet på hans/hendes billeder, har givet samtykke til, at disse må offentligøres – for så vidt det ikke kan undlades ifølge loven.

(7) Hvis disse forpligtelser ikke overholdes, er udbyderen berettiget til at ændre eller slette de pågældende opslag. Der forbeholdes ret til at spærre kontoen samt ophæve medlemskabet for den bruger, der har uploadet dette indhold. Brugeren er forpligtet til at erstatte den skade, som pligtforsømmelsen har påført udbyderen.

(8) Udbyderen har ret til at slette opslag og indhold, hvis der er risiko for, at indholdet er retskrænkende.

(9) Udbyderen har over for brugeren krav på at blive friholdt for krav, som tredjemand gør gældende, fordi brugeren har krænket en ret. Brugeren forpligter sig til at understøtte udbyderen ved afværgelse af sådanne krav. Brugeren er desuden forpligtet til at afholde udgifterne til et passende retsforsvar af udbyderen.

(10) Brugeren har ikke krav på upload af indhold eller genupload af allerede slettet eller spærret indhold.

6. Meddelelse om ulovligt indhold

Ulovligt indhold kan meldes på følgende e-mail-adresse: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Overdragelse af brugerrettigheder/bestemmelser om ophavsret

(1) Ophavsretten til de uploadede opslag forbliver hos den pågældende bruger. Når brugeren uploader sine opslag i communitiet giver han/hun dog udbyderen ret til permanent at vise indholdet på dennes webside. Indhold uploadet af brugeren må udbyderen vederlagsfrit gøre offentligt tilgængeligt uindskrænket i forhold til indhold, tid og rum samt videreanvende det på websiden og med henblik på dette om nødvendigt viderebearbejde det og forbinde det med andet indhold.

(2) Brugeren garanterer at være indehaver af samtlige påkrævede rettigheder til det uploadede indhold i forhold til de før nævnte anvendelser og/eller at kunne råde over disse rettigheder, samt at disse anvendelser ikke medfører, at tredjemands rettigheder eller lovmæssige bestemmelser krænkes.

(3) Brugeren kan ikke kræve, at udbyderen sletter eller retter opslag, som brugeren har uploadet.

8. Betingelse for medlemsskab

(1) Brugeren kan til enhver tid opsige sit medlemskab ved at sende en uformel e-mail til support@roadstars.mercedes-benz.com. Den deraf følgende sletning af data omfatter ikke opslag, kommentarer og nyheder, som du har offentliggjort eller forfattet på platformen før dette tidspunkt, samt data, som vi lovmæssigt er forpligtet eller berettiget til at opbevare. Efter sletning af din brugerkonto forbeholder vi os ret til at anonymisere opslag, kommentarer og nyheder, som du har offentliggjort eller forfattet på platformen før dette tidspunkt.

(2) Udbyderen er berettiget til at opsige en brugers medlemskab, hvis denne f.eks. ikke overholder brugerbetingelserne eller ikke har været logget ind i en periode på seks måneder.

(3) Hvis medlemskabet opsiges, er udbyderen berettiget, men ikke forpligtet til at slette det indhold, som brugeren har uploadet. Brugeren kan ikke stille krav om at få uploadet indhold udleveret. Brugerens rettighedsoverdragelse iht. punkt 7 er gældende på ubestemt tid.

9. Ændring af brugerbetingelser/ændring af tilbud

(1) Udbyderen er berettiget til at ændre på sin tjeneste eller at indstille tjenesten.

(2) Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre disse brugerbetingelser med virkning for fremtiden. I så fald vil vi på forhånd informere dig om ændringerne og gøre dig bekendt med, at du anses for at have accepteret ændringerne, med mindre du gør indsigelse mod ændringerne inden 30 dage, eller så snart du igen benytter platformen. Den aktuelt gældende version af brugerbetingelserne kan ses ved at klikke på hyperlinket „Brugerbetingelser“ på platformen.

10. Ansvar

(1) Ansvaret for samtlige kommentarer, tekster, oplysninger, data, software, lyde, billeder, fotos, grafikker, videoer, nyheder eller andet materiale („indhold“), som gemmes, offentliggøres eller overføres af dig eller andre brugere i forbindelse med anvendelse af platformen, ligger udelukkende og uindskrænket hos den person, der har gjort indholdet tilgængeligt på platformen.

(2) Brugeren forsikrer, at han/hun besidder alle nødvendige rettigheder til det samlede indhold, som han/hun har gjort tilgængeligt på platformen, herunder de uindskrænkede anvendelsesrettigheder, og at tredjemands rettigheder ikke er til hindring. Skulle tredjemænd alligevel gøre krav gældende, fordi deres rettigheder er blevet krænket, holder brugeren Daimler Truck AG fri for samtlige krav i denne sammenhæng. Friholdelsen omfatter også udgifterne til et passende retsforsvar.

11. Datasikkerhed

Udbyderen indsamler, bearbejder og anvender brugerens personrelaterede data iht. disse brugerbetingelser med det formål at gøre dem tilgængelige for communitiet og dets funktioner, for så vidt brugeren indvilliger i en videregående bearbejdning og anvendelse. Vær også opmærksom på vores oplysninger om databeskyttelse.

12. Øvrigt

(1) De retlige relationer udbyderen og brugeren imellem er underlagt tysk ret.

(2) Opfyldelsessted og eneste værneting er Stuttgart, såfremt det er i overensstemmelse med loven.

(3) Hvis en bestemmelse i disse brugerbetingelser eventuelt ikke er gyldig, har det ingen indflydelse på gyldigheden af de øvrige brugerbetingelser.

 

 

Endnu ingen kommentarer